Afspraken zorgbeleid

Afspraken Zorgbeleid 

 

Technisch lezen 

 • De AVI-toetsen worden afgenomen in het 1e tot en met het 6e leerjaar.
 • De vorderingskaarten zullen ingevuld worden door de zorgco en worden ook bijgehouden door de zorgco. De vorderingen komen ook in ons kindvolgsysteem; zorgmodule Bingel.
 • De momenten van lezen zullen op onze school zoveel mogelijk op dezelfde momenten liggen. Zo kunnen leerlingen lezen binnen hun niveau en klasoverschrijdend indien nodig.
 • Voor leeszwakke leerlingen bieden we connectlezen aan. Dit is voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar en wordt gegeven door de zorgjuf. Voor leerlingen van het derde leerjaar die moeite hebben met tempolezen biedt de zorgjuf Ralfi-lezen aan.
 • Om de 8 weken krijgen we nieuwe boeken in de klas in samenwerking met de bib van Eksaarde.

 

New Wave

 • Kinderen uit het 4de leerjaar lezen voor aan kleuters van de 3de kleuterklas. Een belangrijk doel daarvan is de leesmotivatie stimuleren. Binnen het New Wave project is het voorlezen van oudere kinderen aan kleuters uitgewerkt voor het 4de leerjaar omdat de kinderen in deze groep wel kunnen lezen, maar nog veel inoefening nodig hebben.
 • Uiteraard is het voorlezen voor de kleuters leuk, maar de leerlingen die lezen moeilijk vinden, kunnen er erg gemotiveerd door geraken.
 • Voor wat betreft de instructie  zijn er verschillende mogelijkheden. Het voorlezen kan geoefend worden in tweetallen, maar ook in de hele klas.
  1. Het is belangrijk dat de voorlezers het boek zelf kunnen kiezen uit een aanbod van prentenboeken voor kleuters. Deze boeken werden door de kleuterleidsters uitgekozen omdat het belangrijk is dat de kleuters de boeken nog niet kennen. Niets is zo frustrerend als een groepje kleuters dat roept: ‘oh, ken ik al lang…’op het moment dat de goed voorbereide leerling wil beginnen met lezen.
 • Om het voorlezen te oefenen, kunnen verschillende werkvormen worden gekozen. De leerkracht die het voorlezen begeleidt, kan zelf voorlezen en zich door de leerlingen laten observeren. Ze leest dan bijvoorbeeld te snel, ze vergeet de plaatjes te laten zien, ze leest iets verdrietigs, heel vrolijk voor enz…De leerlingen gaan vervolgens proberen het wel goed te doen. Daarbij kunnen ze elkaar observeren en feedback geven.
 • Er wordt een overleg gepland samen met de kleuterleidsters en de leerkrachten van het 4de leerjaar. Hier worden volgende items besproken:  
 1. Vastleggen van voorleesmoment
 2. frequentie van het voorlezen
 3. plaats van het voorlezen
 4. keuze van kleuters, vrije keuze of opgelegd
 5. verdelen van de kleuters
 6. registratieformulier toelichten
 7. stappenplan van de werking

 

 • Bij de start van het project krijgen de leerlingen een grondige uitleg over het project door de leerkracht. De prentenboeken worden getoond, het doel en de werking wordt doorgenomen, het invullen van het registratieformulier wordt uitgelegd en het stappenplan wordt voorgesteld.

 

Het stappenplan 

 • Elke leerling kiest een prentenboek en schrijft de titel op het registratieformulier met vermelding van de datum wanneer het boek wordt voorgelezen.
 • Kennismaking met de tekst. Tijdens de komende weken kan de leerling het verhaal voorbereiden tijdens hoekenwerk of vrije ruimte. Leerlingen kunnen met twee het voorlezen oefenen. Leerlingen die het moeilijk hebben met lezen worden ondersteund door de klastitularis.
 • Voorlezen bij de kleuters. Tijdens het voorleesmoment gaan de afgesproken leerlingen naar de kleuterklas bij hun kleuters. Ze gaan naar een afgesproken plaats waar ze het boek voorlezen voor de kleuters. De leerlingen blijven bij hun kleuters tot het einde van de voorleessessie. Ze kunnen vraagjes stellen of prenten bekijken over het boek.
 • Na de voorleessessie wordt het boek teruggeplaatst bij de mogelijk te kiezen voorleesboeken. Het is de bedoeling dat alle leerlingen alle boeken lezen. Dit is te controleren via het registratieformulier.
 • Nabespreking: tijdens het hoekenwerk worden ervaringen uitgewisseld.
 • Dit moment wordt ook in het uurrooster genoteerd.
 • Het New-Wave start in oktober, de ouders worden op de hoogte gebracht via een brief.

 

 Peer-tutoring

 • In het begin van het schooljaar wordt een jaarplanning opgesteld door het 5de en 2de leerjaar. Tevens worden de leeskoppels verdeeld, hierbij houden we rekening dat een goede lezer met een goede lezer leest en een zwakke lezer met een zwakke lezer. Leesteksten worden gedifferentieerd (zie ijsjes). De tutor behoudt dan gedurende het ganse schooljaar dezelfde tutee.
 • De jaarplanning wordt afgegeven aan de zorgleerkracht.
 • Elke leerling van het 5de leerjaar houdt een projectmap bij (interview, strategiekaarten, logboekkaarten, enz…)
 • De eerste les is steeds een kennismakingsles met een gezamenlijke activiteit (fruitsla maken, logboekkaarten enz…).
 • Het leeskoppel krijgt steeds een vaste plaats en klas toegewezen.
 • De voorbereidingsfase of het aanleren van de strategieën met het 5de leerjaar gebeurt in week 1 en de toepassing met het tweede leerjaar gebeurt in week 2. Dus de leeskoppels komen om de twee weken samen.
 • Het moment wordt ook in het uurrooster genoteerd.

 

 Krullenbol 

 • Thema’s van Krullenbol worden vastgelegd door de kleuterjuffen. De juffen begeleiden schrijfdans klasintern.
 • De kleuterjuffen werken zelf de thema's uit die met grove en fijne motoriek te maken hebben. Zij doen geen beroep meer op de LO leerkracht of de zorgjuf. 

 

 Hoeken- en contractwerk 

 • We zien contractwerk als een ideaal middel om te remediëren/differentiëren. Contractwerk is werkvorm om de eerstelijnszorg te ondersteunen.
 • Probeer tijdens contractwerk zoveel mogelijk gebruik te maken van diverse  aanpakmogelijkheden (ICT, groepswerk,…)
 • In de 3de KKL wordt er gebruik gemaakt van een registratiebord.
 • Start contractwerk vanaf januari 2e kleuterklas. Alle andere klassen starten met contractwerk vanaf oktober.
 • Contractwerk mag niet meegegeven worden in de vorm van huistaken.
 • Op het registratieformulier moet duidelijk zichtbaar zijn dat er gedifferentieerd wordt in hoeveelheid, inhoud en in moeilijkheidsgraad.
 

Co-teaching 

 • Onze uren zorg richten wij in onder de vorm van co-teaching. De zorgjuffen gaan in de klas ondersteunen. Tijdens deze uren werken de klassen in groepen aan wiskunde, taal, spelling, ... Leerlingen die het moeilijk hebben of meerbegaafd zijn kunnen andere taken krijgen.

 

 Leerlingenraad 

 • De verkiezingen van de leerlingenraad vinden plaats in de tweede week van september.
 • De verkiezingen worden georganiseerd door de werkgroep leerlingenraad. .
 • Alle leerlingen stemmen via de tablet. Vanaf het 4de leerjaar brengen de leerlingen democratisch hun stem uit voor de kandidaat van hun keuze in hun klas.
 • Doorstroming van informatie van de leerlingenraad naar de leerlingen en ouders toe gebeurt via GIMME, schoolwebsite, infobord aan de schoolpoort.

 

 Speelplaatskoffers en uitleenwinkeltje 

 • De speelplaatskoffers worden uitgeleend aan de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  Elke klas heeft een vaste koffer met een variatie van speelgoed. Elke klas dient ook zorg te dragen voor zijn speelbak.
 • Voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar is er het uitleenwinkeltje. Leerlingen uit het 6de leerjaar krijgen een beurtrol aangewezen om de materialen uit te lenen aan de medeleerlingen.
 • Tijdens de korte speeltijden is er een beurtrol in onze school om de verschillende terreinen te gebruiken: voetbal/hockeyterrein, basket/netbalterrein.
 • LO-leerkracht kijkt of er nieuw materiaal moeten worden aangekocht, ontfermt zich ook over kapot speelgoed.
 • Er is ook een leeskar op de speelplaats bij goed weer.

  

MDO 

 • Bij een nieuwe aanmelding wordt gebruik gemaakt van het online-aanmeldingsformulier van Bingel zorgmodule.
 • Bij alle andere aanmeldingen wordt een MDO-voorbereiding gemaakt.
 • De zoco zorgt voor vervanging van de leerkracht die bespreking heeft.
 • De klastitularis brengt de leerkracht levensbeschouwelijke vakken en de LO-leerkracht op de hoogte van de genomen maatregelen.

 

 

Observatie in de kleuterschool 

 • Observaties gebeuren via doelenboek en worden ingegeven via Bingel (zorgmodule).

 

 Salto en Koala

 • Wij nemen op onze school de laatste week van september/eerste week van oktober de SALTO toets af in het eerste leerjaar en voor alle anderstalige nieuwkomers om hun taalvaardigheid te testen.
 • Voor leerlingen die niet goed scoren op deze toets wordt er extra aandacht geschonken aan het taalonderwijs.
 • In de 3e kleuterklas wordt de Koala-test afgenomen.

 

 Kindvolgsysteem en klasmap 

 • Deze dienen ten laatste op 1 september doorgegeven te worden aan de leerkracht van het volgend jaar. Indien niet in orde gelieve dit te melden aan het zorgteam.
 • Het KVS is een digitaal kindvolgsysteem van Bingel.
 • Voor elke klas is er nog een klasmap waarin verslagen van CLB , logo,… komen.

 

 Officiële toetsen spelling en wiskunde 

 • Elke klastitularis houdt zijn instructie en correctiesleutel van midden en einde bij zich voor de volgende jaren.
 • Midden (februari) en einde (juni) wordt wiskunde afgenomen door de klastitularis. 
 • De verbetering gebeurt door de klastitularis en wordt op het einde van die week afgegeven.
 • De resultaten worden ingegeven in de computer door de zoco.
 • De resultaten worden op klasvrije uren met de zoco besproken.
 • Klaslijsten worden bewaard in de klasmap.
 • Voor spelling werken we met de controledictees van Tijd voor taal.
 • De resultaten van de controledictees staan ook in ons online kindvolgsysteem.